Polityka bezpieczeństwa

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW
Gminnej Biblioteki Publicznej w Rytrze

Działając na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „RODO”; Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1. Administratorem danych osobowych osób biorących udział w przedsięwzięciach kulturalnych i edukacyjnych jest: Gminna Biblioteka Publiczna z siedzibą w Rytrze, tel. 18 448 – 64 – 59 e-mail: biblioteka@rytro.pl,
  2. administrator nie wyznaczył przedstawiciela,
  3. administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Pana Piotra Padulę, z którym można się skontaktować wysyłając korespondencje na adres e-mail: iod@rytro.pl lub poprzez kontakt telefoniczny – nr 18 446 – 90 – 40
  4. organem zajmującym się nadzorem nad sprawami dotyczącymi ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdzie ma Pani (Pan) prawo wniesienia skargi,
  5. Pani (Pana) dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych oraz realizacji pozostałych ustawowych i statutowych zadań biblioteki – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c) i e) RODO – jak również na podstawie udzielonej zgody (Art. 6 ust. 1 lit. a) i Art. 9 ust. 2 lit. a) RODO), w szczególności w zakresie przetwarzania danych o stanie zdrowia i/lub wizerunku; szczegółowe informacje na temat celu i podstawy prawnej dla danego rodzaju przetwarzania są podane w treści wniosków i w trakcie zbierania danych osobowych,
  6. odbiorcami Pani (Pana) danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, którym Administrator zleci usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, w tym usługi IT lub organizacji czasu wolnego,
  7. Pani (Pana) dane osobowe przetwarzane będą w czasie określonym przepisami prawa, oraz przez okres wymagany dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody,
  8. posiada Pani (Pan) prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – wyłącznie na zasadach określonych w RODO (biorąc pod uwagę ograniczenia wynikające z przepisów prawa),
  9. w zakresie, w jakim podanie przez Panią (Pana) danych osobowych jest wymogiem ustawowym, jest ono niezbędne w celu realizacji zadań przez bibliotekę; w przypadku, jeżeli podstawą przetwarzania danych jest zgoda, podanie ich jest dobrowolne, jednak nie podanie danych może skutkować brakiem możliwości realizacji działań przez bibliotekę,
  10. nie podlega Pani (Pan) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Rytro, 02.01.2019 r.