Polityka bezpieczeństwa

Dane osobowe:

Szanując Państwa prywatność oraz realizując obowiązek wynikający z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) – dalej RODO, dbając o to, abyście wiedzieli kto i w jaki sposób przetwarza Pastwa dane osobowe, poniżej przedstawiamy następujące informacje:

 1. Administratorem danych osobowych jestGminna Biblioteka Publiczna w Rytrze z siedzibą: 33-343 Rytro 265.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Gminnej Biblioteki Publicznej w Rytrze pod adresem: biblioteka@rytro.pl
 3. Zbierane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań określonych przepisami prawa w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).
 4. Przetwarzanie danych osobowych w Bibliotece odbywa się wyłącznie do celów związanych z działalnością biblioteki, tj. w celu:
  • rejestracji czytelnika, umożliwiającej pełne korzystnie z usług Biblioteki (wypożyczanie, zamówienia księgozbioru drogą elektroniczną itp.);
  • udostępniania materiałów bibliotecznych;
  • statystyki;
  • promocji czytelnictwa i biblioteki;
  • windykacji.
 5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu wskazanym w pkt. 3 dane osobowe mogą być udostępniane firmie świadczącej usługę hostingową/informatyczną na rzecz biblioteki, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 6. Dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.
 7. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych, wykreślenia z rejestru czytelników w dowolnym momencie (po uregulowaniu zobowiązań wobec biblioteki – zwrocie wypożyczonych materiałów oraz ewentualnych opłat).
 8. Usunięcie danych dokonywane jest na pisemny wniosek.
 9. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego UODO: uodo.gov.pl.